Vergadering Commissie Regionaal Overleg d.d. 29 maart 2012

Nieuwe vergunning Teuge vóór november 2014

Volgens een medewerker van de provincie moet de huidige vergunning van Teuge 1-op-1 worden omgezet naar de nieuwe vergunning (het ‘luchthavenbesluit’) omdat Provinciale Staten daartoe in 2009 hebben besloten (zgn. beleidsneutrale omzetting). Volgens hem kunnen burgers dan nog altijd de formele procedure bewandelen van bezwaar en beroep.

Navraag door het PVT leert dat dat niet het geval is. De provincie heeft in 2009 een Teuge-beleid uitgezet dat voorziet in een status quo. Dit betekent echter niet dat de nieuwe vergunning een kopie moet zijn van de oude.

Als PVT zullen wij erop aandringen dat de provincie gebruik maakt van haar nieuwe bevoegdheden over Teuge om de geluidsoverlast te reduceren. Er kunnen b.v. regels worden opgelegd over openingstijden, beperkingen aan vluchten door bepaalde vliegtuigen op bepaalde tijden, baangebruik e.d.

De nieuwe vergunning moet nog worden opgesteld. Ook wordt er nog een MER uitgevoerd (milieueffectenrapportage). In alle fasen wordt de concepttekst voor commentaar toegestuurd aan de CRO.

Stand van zaken klachtenprocedure

Wanneer u een klacht indient bij het Provincieloket, ontvangt u vanaf nu de vraag of u persoonlijk gemaild of gebeld wilt worden door de luchthavendirectie. Een bezoek aan huis kan eventueel ook.

De luchthavendirectie heeft een database opgezet op Teuge om klachten bij te houden en gaat samen met een kleine groep medewerkers klachten proberen op te lossen wanneer die stelselmatig terugkomen.

Het PVT is hier blij mee. Voor individuele klachten kan dit een goede oplossing zijn. Anderzijds wordt de klachtenprocedure nu versnipperd. Je kunt een klacht indienen bij de Luchtvaartpolitie, het Provincieloket, de directie luchthaven, bij de vliegclubs/paracentrum/Stella zelf. Wie houdt toezicht op de afhandeling van al die klachten?

De CRO-voorzitter probeert nu in overleg met de provincie en de Luchtvaartpolitie een oplossing te vinden. En rapporteert terug op volgende CRO-vergadering.

Volgsoftware plus transponders

> De luchthavendirecteur moet deze software nog aanschaffen. Zij wil de software echter niet gebruiken als bewijs van overtredingen, maar uitsluitend om notoire ‘luchtmisbruikers’ aan te pakken. Na aandringen van een van de bewonersvertegenwoordigers geeft zij aan dat klachten toch gecheckt kunnen worden op basis van deze software.

Verleggen aanvliegroute Teuge

In een interview met het Voorster Nieuws meldde wethouder Jan van Muyden op 29 februari 2012 dat de aanvliegroute over Wilp-Achterhoek verplaatst moet worden. Dit in verband met nieuwbouw aldaar. Ter vergadering gaf hij aan dat niet bedoeld te hebben. Het PVT zoekt dit nog uit en een bespreking volgt ook binnen het CRO-overleg.

Website CRO

Is nog in ontwikkeling.

Tijdstip vergaderingen CRO

De CRO-vergaderingen worden voortaan ’s avonds gehouden. De eerstvolgende op donderdag 4 oktober 2012 om 19.00 uur in het gemeentehuis in Twello, Iordensweg.

Aandachtspunten voor eerstvolgende CRO-vergadering

PVT 11 april 2012

Terug...